Warunki ogólne

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Wszelkie zapytania mające na celu uzyskanie oferty handlowej należy kierować drogą mailową do pracowników Działu sprzedaży. Ich adresy znajdują się w zakładce Kontakt.
 2. Informacje jakie powinno zawierać zapytanie ofertowe:
 • dane podmiotu składającego zapytanie: w szczególności nazwę firmy, adres rejestrowy, numer NIP, dane kontaktowe Zleceniodawcy;
 • nazwa projektu: dowolna nazwę przypisana do projektu przez Zleceniodawcę pozwalająca w łatwy sposób zidentyfikować projekt na wszystkich etapach realizacji zlecenia; w celu lepszej identyfikacji nazwa może zostać wzbogacona o numer wersji projektu;
 • wielkość zamówienia: liczba płytek dla jakiej należy przygotować wycenę; w momencie podania kilku progów wartościowych wskazane jest podanie ilości priorytetowych do wyceny;
 • oczekiwany zakres usług (np. logistyka pcb, kompletacja komponentów, montaż SMT, montaż THT, mycie PCBA, lakierowanie PCBA, obróbka mechaniczna, programowanie, testy, montaż końcowy w obudowie, projektowanie, itp.), w tym informacja o wymaganiach specjalnych (np. montaż w III klasie IPC, traceability, itp.);
 • niezbędna dokumentacja projektowa: szczegółowe informacje na temat formatu oraz zakresu dokumentacji opisano w zakładce Dokumentacja produkcyjna. Prosimy o dokładne zapoznanie się z zawartymi tam informacjami i przesłanie pełnej dokumentacji już na etapie zapytania gdyż od tych informacji zależeć będzie wycena.

OFERTA

 1. Czas przygotowania oferty zależny jest od wielu czynników (wielkości BOM, zakresu usług, aktualnej ilości obsługiwanych zapytań) i standardowo wynosi od 5 do 10 dni roboczych. Zdarzają się jednak sytuacje wyjątkowe kiedy to czas ten może ulec wydłużeniu do 15 dni roboczych. Informacje o aktualnym czasie oczekiwania na wycenę można uzyskać u pracownika Działu sprzedaży przyjmującego zlecenie.
 2. Oferta zachowuje ważność przez okres 14 dni. W szczególnych przypadkach, jak np. nadzwyczajne wahania kursów walut, okres ważności ofert może ulec skróceniu.
 3. Wszystkie ceny podane w ofercie są cenami netto w związku z czym na dokumencie sprzedaży zostaną powiększone o stawkę podatku VAT wynoszącego aktualnie 23%. W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów Klientom będącym aktywnymi, zarejestrowanymi podatnikami VAT-UE, stosowana jest stawka VAT 0%.
 4. Przedstawiona przez nas oferta jest przygotowana przy założeniu, że materiały powierzone do montażu będą dostarczone w odpowiedniej postaci natomiast dokumentacja produkcyjna jest kompletna, spójna oraz zgodna z naszymi wymaganiami opisanymi szczegółowo w zakładce Dokumentacja produkcyjna. W przypadku wystąpienia odstępstw technologicznych od danych zawartych w dokumentacji bądź też braku możliwości jednoznacznej interpretacji pozwalającej na bezbłędne wykonanie zlecenia, zastrzegamy sobie prawo do naniesienia korekt do oferty.

REALIZACJA ZLECENIA

 1. Zlecenie zostaje przyjęte do realizacji na podstawie zamówienia przesłanego pocztą elektroniczną ze skrzynki firmowej Klienta na adres mailowy handlowca obsługującego wcześniejsze zapytanie ofertowe.
 2. Zamówienie zostaje przyjęte na podstawie ważnej oferty handlowej przedstawionej Zleceniodawcy na etapie wyceny. Jeśli w ofercie wskazano komponenty problematyczne bądź też zamienniki wymagające zatwierdzenia ze strony Klienta wtedy warunkiem skierowania zlecenia do dalszej realizacji jest akceptacja tychże komponentów ze strony Zleceniodawcy.
 3. Wysyłka materiałów powierzonych do montażu przez Zleceniodawcę powinna być wcześniej uzgodniona z pracownikiem EAE Elektronik obsługującym zamówienie.
 4. Termin realizacji zleceń jest uzależniony od zakresu zlecenia oraz wielkości zamówienia i orientacyjnie wynosi:
  – zlecenie na montaż: zazwyczaj <15 dni roboczych;
  – zlecenia na obwody drukowane: 7-15 dni roboczych;
  – zlecenia kompleksowe (obwody drukowane + komponenty + montaż + usługi dodatkowe): około 20-25 dni roboczych.
 5. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość realizacji zlecenia w trybie przyspieszonym jednakże warunkiem zastosowania takiego trybu jest odpowiednia dostępność materiałów wymaganych do produkcji zlecenia. Wykonanie ekspresowe wiąże się z dodatkową opłatą ustalaną indywidualnie do każdego zlecenia z pracownikiem Działu sprzedaży EAE Elektronik.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji uzasadnionej przyczynami obiektywnymi niezależnymi od nas (np. wyczerpaniem stanów magazynowych w okresie między złożeniem oferty a złożeniem zamówienia, zmianą terminów dostaw przez producentów, zdarzeniami losowymi, itp.). Zobowiązujemy się przy tym do niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy o zaistniałej sytuacji oraz wszelkich wprowadzonych zmianach.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji uzasadnionej przyczynami obiektywnymi niezależnymi od nas (np. wyczerpaniem stanów magazynowych w okresie między złożeniem oferty a złożeniem zamówienia, zmianą terminów dostaw przez producentów, zdarzeniami losowymi, itp.). Zobowiązujemy się przy tym do niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy o zaistniałej sytuacji oraz wszelkich wprowadzonych zmianach.
 8. W przypadku opóźnień ze strony Zleceniodawcy w dostawie materiałów, dostarczeniu poprawnej dokumentacji technicznej, zapłaty zaliczki (jeśli jest wymagana) bądź nieuregulowanych przeterminowanych należności względem EAE Elektronik, termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu lub w skrajnym przypadku dalsza realizacja zlecenia może spotkać się z odmową.
 9. W razie wstrzymania lub anulowania zlecenia będącego w toku Zleceniodawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za zrealizowane etapy zlecenia (w tym zakup materiałów produkcyjnych) w pełnej kwocie, natomiast za etapy które nie będą wykonane w całości Zleceniodawca zostanie obciążony proporcjonalnie do stopnia ich realizacji. Ponadto, Zleceniodawca jest zobowiązany do odkupienia od EAE Elektronik (ceny zakupu + 5%) wszelkich materiałów zamówionych przez EAE Elektronik na potrzeby realizacji zamówienia przed wstrzymaniem lub anulowaniem zamówienia przez Zleceniodawcę.
 10. EAE Elektronik deklaruje wykonanie montażu komponentów zgodnie z normą IPC-A-610F.

PŁATNOŚĆ

 1. W zależności od długości współpracy z Klientem oraz rodzaju zlecenia dopuszczamy następujące formy płatności:
  – przedpłata 100% na podstawie faktury proforma;
  – przedpłata częściowa + płatność w odroczonym terminie;
  – płatność w terminie 7-14 dni od daty wystawienia faktury;
 2. Na początku współpracy rezerwujemy sobie prawo do stosowania przedpłaty 100% bez względu na rodzaj zlecenia.
 3. Klienci, z którymi łączą nas długotrwałe relacje biznesowe, a którzy będą generować stałe wysokie obroty, mogą liczyć na wydłużone terminy płatności przekraczające 14 dni.
 4. Jeśli zlecenie wymaga zaangażowania znacznych środków pieniężnych to w szczególnych przypadkach koniecznym może okazać się pobranie zaliczki na pokrycie zakupu komponentów przewidzianych w zleceniu.
 5. W przypadku opóźnień w płatnościach zastrzegamy sobie prawo do naliczania karnych odsetek ustawowych.

ZACHOWANIE POUFNOŚCI

 1. Deklarujemy, że dokumentację techniczną dostarczoną nam przez Klienta w celu wyceny i późniejszej realizacji zamówienia traktujemy jako informację poufną i podejmujemy niezbędne środki ostrożności, by taką pozostała.
 2. Dokumentacja jest wykorzystywana wyłącznie w celu w jakim nam została przekazana, czyli w celu dokonania wyceny i wykonania usługi montażu.
 3. Z racji tego, że nie jesteśmy producentem obwodów drukowanych i zaopatrujemy się w nie w zewnętrznych firmach dlatego zastrzegamy, że część dokumentacji w zakresie niezbędnym do wyprodukowania obwodów drukowanych (pliki gerber oraz opis technologiczny) udostępnimy naszemu podwykonawcy płyt PCB.

PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Po otrzymaniu towaru, a przed dalszą odsprzedażą, instalacją lub użyciem w inny sposób, Klient powinien dokonać jego oględzin w celu stwierdzenia, czy towar spełnia jego wymagania.
 2. Reklamacje, należy zgłaszać w ciągu 7 dni od stwierdzenia niezgodności Reklamacja powinna zostać zgłoszona mailowo z uwzględnieniem szczegółowego opisu stwierdzonych wad. W razie potrzeby należy załączyć dokumentację zdjęciową obrazującą wady, uszkodzenia, itp.
 3. W przypadku konieczności naprawy wyrobów Klient jest zobowiązany do dostarczenia wadliwych wyrobów do EAE Elektronik (po uprzednim uzgodnieniu) lub przygotowania przesyłki do odbioru przez kuriera. W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji, transport reklamowanych wyrobów odbywa się na koszt EAE Elektronik. W przeciwnym razie kosztami transportu związanymi z postępowaniem reklamacyjnym obciążany jest Klient.
 4. Reklamacja z jakiegokolwiek tytułu będąca w toku nie może wstrzymywać płatności za inne usługi/wyroby, które nie są przedmiotem reklamacji.

TRANSPORT I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA USZKODZENIA W TRANSPORCIE

 1. Miejscem właściwym dla odbioru Produktów jest magazyn firmy EAE Elektronik zlokalizowany w Sanoku przy ulicy Przemyskiej 24D.
 2. Koszty transportu Produktów wytworzonych na podstawie zlecenia pokrywa Zamawiający.
 3. W przypadku klientów komercyjnych, na podstawie artykułów 544 i 548 KC, odpowiedzialność EAE Elektronik za towar kończy się z chwilą wydania go w ręce przewoźnika.
 4. W razie stwierdzenia uszkodzeń towaru w transporcie za roszczenia odszkodowawcze odpowiada firma kurierska.
 5. W przypadku otrzymania przesyłki, której stan wskazuje na możliwość uszkodzenia w czasie transportu, należy sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera i w razie potrzeby sporządzić protokół zniszczenia, na którym to dokumencie powinien znaleźć się podpis kuriera. Protokół ten będzie podstawą roszczeń odszkodowawczych od firmy kurierskiej. Jest to bardzo ważne ze względu na to, że przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń stwarza ryzyko wygaśnięcia prawa do roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia.

GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Świadczone przez EAE Elektronik usługi objęte są 12-miesięczną gwarancją, licząc od daty odbioru gotowego produktu przez Zamawiającego.
 2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe i produkcyjne w przypadku, gdy materiały dostarcza EAE Elektronik.
 3. Gwarancją nie są objęte wady powstałe w wyniku eksploatacji urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem, jak również na skutek niewłaściwego zasilania, pobierania lub doprowadzania mocy przekraczającej parametry samego urządzenia lub zastosowanego w nim elementów.
 4. Gwarancja traci ważność w momencie stwierdzenia ingerencji w urządzenie osób nieupoważnionych lub serwisów technicznych. W szczególności ma to miejsce w przypadku stwierdzenia dokonanych przeróbek i zmian konstrukcyjnych w urządzeniu.
 5. EAE Elektronik nie jest projektantem montowanych podzespołów, a świadczy jedynie usługę montażu na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego. Nie ponosi zatem odpowiedzialności za poprawność działania i ewentualne skutki uzycia zmontowanych podzespołów.
 6. EAE Elektronik nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty związane z opóźnieniem terminu realizacji, takie jak przestoje w produkcji, utratę zysku czy też inne koszty pośrednie.
 7. EAE Elektronik nie ponosi odpowiedzialności za wady wyrobów wynikające z błędów projektowych lub błędów w dokumentacji technicznej dostarczonej przez klienta.
 8. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania postanowień niniejszych warunków rozstrzygane będą polubownie, a w razie braku porozumienia będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby EAE Elektronik.

Zainteresowany współpracą? Skontaktuj się bezpośrednio z naszym Działem sprzedaży

Newsletter

Dowiedz się pierwszy o nowościach i promocjach

Wszystkie prawa zastrzeżone © EAE Elektronik Spółka z o.o. Polityka prywatności Polityka cookies